Vedtægter FYR ØST

Vedtægter for Foreningen af yngre radiologer ØST

Sidst opdateret d. 30.09.20

1. Navn

Foreningens navn er: Foreningen af Yngre Radiologer i region Øst (FYR Øst).

2. Formål

Foreningens formål er at forbedre yngre radiologers uddannelse og formidle faglig og social kontakt mellem yngre radiologer og læger med interesse for billeddiagnostik.

3. Virke

Foreningens virke er:

3.a   Afholde møder og kurser af interesse for yngre radiologer.

3.b   Indstille en yngre lægekandidat til ansættelsesudvalget.

3.c   Yde en konstruktiv indflydelse på uddannelsen til radiolog.

4. Medlemmer

 4.1   Som ordinære medlemmer af foreningen kan optages yngre læger med interesse for billeddiagnostik. Yngre læge er defineret som reservelæge, 1. reservelæge og afdelingslæge

4.2   Ved ophør af funktion som yngre læge, overgår man automatisk til ekstraordinært medlem.

4.3   Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.

4.4   Der kan optages ekstraordinære medlemmer.

4.5   Indmeldelse kan ske via hjemmesiden eller via kontakt til FYR’s bestyrelse. Tilsvarende gør sig gældende for udmeldelse.

5. Bestyrelse

5.1 Foreningen tegnes af en formand og et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen (foreningens øverste myndighed)

5.2   Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer heraf 1-2 suppleanter valgt på generalforsamlingen..

5.3   Bestyrelsens medlemmer konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

5.4   Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år af gangen. Der er mulighed for genvalg.

5.5   Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end fire, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

6. Møder

 6.1   Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden inkl. mødehyppighed.

6.2   Senest en uge før mødet skal mødeindkaldelse med dagsorden og referat fra sidste møde udsendes til alle medlemmer af bestyrelsen. Efter møderne skrives der et beslutningsreferat, der godkendes på det næste bestyrelsesmøde.

6.3   Bestyrelsen fører protokol med referat af møderne.

7. Generalforsamlingen

7.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i 2. kvartal. Bestyrelsen indkalder skriftlig hertil med mindst 5 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med følgende punkter:
7.2.a. Valg af dirigent
7.2.b. Bestyrelsens beretning.
7.2.c. Orientering fra arbejdsgrupper.
7.2.d. Indkomne forslag.
7.2.e. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder fastlæggelse af evt. kontingent.
7.2.f. Valg af bestyrelse, a) bestyrelsesmedlemmer, b) suppleanter.
7.2.g. Valg af revisor.
7.2.h. Eventuelt.

7.3 Forslag, der ønskes vedtaget på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen

senest 3 uger før generalforsamlingen (og senest 2 uger før ekstraordinær generalforsamling).

7.4 Afgørelsen på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende ordinære medlemmer og fuldmagter. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Vedtægtsændringer skal dog ske med mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis bare et medlem ønsker dette.

 7.5 Afgørelser om sager, som er behandlet under dagsordenens punkt: eventuelt, kan ikke træffes.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsens formand, et flertal af bestyrelsen eller mindst 20% af de ordinære medlemmer. Bestyrelsen skal da, inden 2 uger, indkalde til generalforsamling, der herefter afholdes 3-5 uger efter indkaldelsen.

9. Ikrafttræden

Vedtægter og vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af generalforsamlingen.


Download